ไฮโดรโฟนิคส์

 • Calcium Nitrate
 • Potassium Nitrate (G Fast 13.5-0-46.2)
 • Monopotassium phosphate (0-52-34)
 • Potassium sulphate (0-0-50)
 • Monoammonium phosphate (12-60-0)
 • Magnesium sulphate
 • Magnesium nitrate (11-0-0)
 • Nicspray
 • RMX 26
 • Fe-Lo (Fe-EDTA 13.2%)
 • Fe-DP (Fe-DTPA 7%)
 • Fe-SP (Fe-EDDHA 6%)
 • Single chelated trace elements
 • Manganese EDTA 13%
 • Calcium 9.5%
 • Magnesium 5.5%
 • Zinc EDTA 14%
 • Copper 14%
 • Solubor 20.9%
 • Sodium Molybdate 39.5%
 • Nikle sulphate 20.3%%

 

 

 

ติดต่อฝ่ายไฮโดรโฟนิคส์

 

โทรศัพท์ :  02-9324993-4           วันจันทร์ - ศุกร์     เช้า 08.30 - 12.00,    บ่าย 13.00 - 17.00

E-mail :  wescohydro@csloxinfo.com

 

 

Visitors: 86,942